گروه ریاضی متوسطه شهرستان کوهدشت

گروه ریاضی متوسطه

.......................................................................................

1- بزرگترین سوره قرآن چیست ؟ بقره

2- بهترین نوشیدنی در قرآن چیست ؟ شیر

3- کوچکترین سوره قرآن چیست ؟ کوثر

4- مهم ترین آیه قرآن چیست ؟ ایة الکرسی

5- بزرگترین آیه قرآن در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 282

6- عظیم ترین آیات قرآن کدام است ؟ بسم الله الرحمن الرحیم

7- کوچکترین کلمه قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ باء در بسم الله

8- بهترین خوردنی در قرآن چیست ؟ عسل

9- ترس آور ترین ایه قرآن کدام است ؟ زلزله آیه 7 و 8

10- منفورترین امر حلال نزد خداوند در قرآن چیست ؟ طلاق

11- کوچکترین آیه قرآن چیست ؟ مدها متان- در سوره رحمان

12- بزرگترین عدد در قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ صد هزار – سوره صافات آیه 147

13- بزرگترین کلمه قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ فاسقیناکموه در آیه 22 سوره حجر

14- بیشترین و کمترین حرفی که در قرآن آمده چیست ؟ بیشترین الف کمترین ظاء

15- بهترین شب در قرآن چیست ؟ قدر

16- بهترین ماه در قرآن چیست ؟ رمضان

17- بزرگترین حیوان در قرآن چیست ؟ فیل

18- کوچکترین حیوان در قرآن چیست ؟ پشه

19- بزرگترین کلمه قرآن چند حرف دارد ؟ 11 حرف – فاسقیناکموه

20- کوچکترین کلمه قرآن چند حرف دارد ؟ یک حرف - باء

21- بهترین سوره قرآن چه نام دارد ؟ یس

22- بیشترین سوره های مکی در کدام جزء است ؟ جزء 30

.........................................................................................................................

1- کدام سوره به مادر قرآن معروف است ؟ سوره حمد

2- چند سوره با الحمدالله شروع میشود ؟ 5 سوره - حمد . انعام . کهف . سبا . فاطر

3- نام چه تعداد از سوره های قرآن یک حرفی است ؟ ق- ص - ن .

4- سوره ای که همنام با یکی از فروع دین است چیست ؟ سوره حج

5- چند سوره با انا شروع میشود ؟ فتح – نوح – قدر – کوثر .

6- کدام سوره به سوره امام حسین (ع) معروف است ؟ سوره فجر

7- کدام سوره همنام یکی از شهرهای ایران است ؟ سوره نور

8- سوره هایی که به مسبحات معروف هستند کدام است ؟ اسراء – حدید - حشر- صف – جمعه –تغابن – اعلی .

9- چه تعداد سوره های قرآن مدنی و چه تعداد مکی است ؟ (86 مکی ) - (28 مدنی )

10- کدام سوره همنام با قبیله پیامبر(ص) است ؟ سوره قریش

11- کدام سوره به قلب قرآن معروف است ؟ یس

12- کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است ؟توحید

13- سوره هایی که به عزائم مشهور هستند کدام است ؟ سجده – فصلت – نجم – علق .

14- کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است ؟ لقمان

15- سوره هایی که حضرت محمد (ص) گفت مرا پیر کردند چیست ؟ هود – واقعه – مرسلات – نبا .

16- کدام سوره همنام یکی از جنگهای پیامبر (ص) است ؟ سوره احزاب

17- کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است ؟ سوره حدید

18- در کدام سوره ماجرای هلاکت بار فرعون و یارانش بیان شده ؟ یونس

19- کدام سوره های قرآن سجده واجب دارد ؟ سجده – فصلت – نجم – علق .

20- کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از اصول دین است ؟ توحید

21- کدام سوره به زبان بندگان نازل شده است ؟ سوره حمد

22- کدام سوره است که در اول آن به دو میوه سوگند خورده شده است ؟ سوره تین

23- کدام سوره کل قرآن کریم در آن خلاصه شده است ؟ سوره حمد

24- کدام سوره بسم الله الرحمن الرحیم ندارد ؟ سوره توبه

25- کدام سوره به عروس قرآن معروف است ؟ الرحمان

26- سوره هایی که به حامدات معروفند چه نام دارند ؟ انعام – حمد – کهف – سبا – فاطر .

27- کدام سوره معادل یک سوم قرآن است ؟ سوره توحید

28- چه سوره هایی با صیغه قسم شروع میشود ؟ عصر-عادیات-تین-ضحی-شمس-بلد-فجر-طارق-بروج-نازعات-مرسلات-قیامت-نجم – طور-ذاریات – صافات –ن – ص- ق – لیل .

29- کدام سوره بزرگ قرآن به طور کامل یکجا نازل شده است ؟ مرسلات

30- کدام سوره به ناقه صالح معروف است ؟شمس

31- کدام سوره ها به حوامیم معروف هستند ؟ زخرف-حم –المومن- سجده –حمعسق –احقاف جاثیه –دخان

32- کدام سوره همنام با یکی از ایام هفته است ؟ جمعه

33- چه تعداد از سوره های کوچک یکجا نازل شده است ؟ کوثر – نصر – لهب – توحید .

34- چند سوره قرآن با قل شروع میشود ؟توحید – کافرون – ناس – فلق – جن .

35- کدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد ؟ سوره نمل

36- کدام سوره قرآن ده نام دارد ؟ سوره حمد

37- چه تعداد از سوره ها با حروف مقطعه شروع میشود ؟ 29 سوره

38- کدام سوره دو مرتبه بر پیامبر(ص) نازل شده ؟ حمد

39- کدام سوره به نام موجود زنده ای است که به چشم دیده نمیشود ؟ سوره جن

40- کدام سوره هم در آیه اولش هم در ایه آخرش الله آمده است ؟سوره زمر

41- کدام سوره نام یکی از میوه هاست ؟ سوره تین

42- کدام سوره با دعا ختم میشود ؟ سوره بقره

43- کدام سوره همنام یکی از کشورهاست ؟ سوره روم

44- کدام سوره به ریحانة القرآن معروف است ؟ سوره یس

45- کدام سوره همنام یکی از اعیاد اسلامی است ؟ سوره جمعه

46- در سوره تکویر کلمه اذا چند بار تکرار شده است ؟12 بار

47- کدام سوره قرآن اولش ستایش و وسطش اخلاص آخرش نیایش است ؟ سوره حمد

48- چند سوره با الر شروع میشود ؟ یونس – هود – یوسف – ابراهیم – حجر .

49- کدام سوره است که آن را حبیب نجار نامیده میشود؟ سوره یس

50- سوره هایی که به نام قیامت هستند کدامند ؟ رعد – قیامه – واقعه – قارعه – نبا – زلزال – جاثیه – تغابن – حشر .

51- سوره هایی که به معوذتین معروفند چیست ؟ فلق و ناس

52- در کدام سوره دو سجده مستحبی وجود دارد ؟ سوره حج

53- نام دو سوره که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده میشود چیست ؟ سوره لیل و تبت

54- کدام سوره به المصابیح معروف است ؟ فصلت

55- سوره ای که به ملائکه منسوب است چیست؟ فاطر

56- کدام سوره است که خداوند از تمام نعمتهای بهشتی نام برده اما به احترام حضرت زهرا (س) از حورالعین نام نبرده شده ؟ سوره انسان

57- کدام سوره به سبع المثانی معروف است ؟ سوره حمد

58- به کدام سوره العقود هم گفته میشود ؟ سوره مائده

59- به کدام سوره موسی و فرعون هم گفته میشود ؟ سوره قصص

60- کدام سوره به فسطاط القرآن معروف است ؟ سوره بقره

61- نام کدام سوره المضاجع هم میباشد ؟ سوره سجده

62- سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند ؟ 10 سال

63- در کدام سوره داستان فضیل و عیاض بیان شده است ؟ سوره حدید آیه 17

64- سوره هایی که به طواسین معروفند چیست ؟ شعرا – نمل - قصص

65- سوره هایی که به زهروان معروفند کدامند ؟سوره های بقره و آل عمران

66- سوره های مکی طی چند سال نازل شدند ؟ 13 سال

67- سوره هایی که به عتاق معروفند کدامند ؟ اسراء – کهف – مریم – طه – انبیاء .

68- سوره ای که درباره روزگار است چه نام دارد ؟ سوره دهر

69- کدام سوره به اولین پیشوای شیعیان امام علی (ع) منسوب است ؟ عادیات

70- سوره هایی را که به نام زمانهایی از شب و روز هستند کدامند ؟ فلق= صبح –لیل= شب- فجر = سپیده دم .

71- کدام سوره به بنی اسراعیل منسوب است ؟ اسراء

72- نام کدام سوره به النساء القصری یعنی نساء کوتاه منسوب است ؟ سوره طلاق

73- کدام سوره در شان اهل بیت نازل شده است ؟ سوره دهر

74- کدام سوره سورة اخلاق و ادب است ؟ حجرات

75- الدین نام کدام یک دیگر از سوره ها است ؟ ماعون

76- در کدام سوره به قوانین ازدواج اشاره شده است ؟ سوره نساء

77- کدام سوره اگر برعکس کنیم نام یک پرنده میشود ؟ سوره روم

78- چند سوره با تسبیح آغاز میشود ؟ اسراء – اعلی – جمعه – تغابن – صف – حدید – حشر .

79- داستان گوساله پرستی در کدام سوره بیان شده است ؟سوره طه

80- قانون ارث در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره نساء

81- در کدام سوره بیست و هفت صفت از صفات خدا ذکر شده است ؟سوره حدید

82- در کدام سوره سرگذشت آدم (ع) وحوا(س) در بهشت و هبوط آنان بین شده است ؟ سوره طه

83- الانسان و الابرار نام کدام سوره ها است ؟ سوره دهر

84- الغافر به کدام سوره گفته میشود ؟ مومن

85- به کدام سوره تبارک گفته میشود ؟ سوره ملک

86- در کدام سوره راجع به جنگ بدر بیان شده است ؟ سوره انفال

87- القتال به کدام سوره اطلاق میشود ؟ سوره محمد

88- در کدام سوره به داستان قارون اشاره شده است ؟ سوره قصص

89- نامهای دیگر سوره توبه چیست ؟ العذاب – الفاضحه – البحوت – الحافره – البراعه و ..... .

90- الشریعه نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره جاثیه

91- در کدام سوره خداوند به سجده کردن فرشتگان به آدم (ع) اشاره کرده است ؟ سوره ص

92- اقترب الساعة نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره قمر

93- الباسقات نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره ق

94- چند سوره با کلمه اقترب شروع میشود ؟ سوره قمر و انبیاء

............................................................................................................................

1- آیة الکرسی در کدام سوره قرار دارد ؟ بقره

2- در آیة الکرسی چند بار الله تکرار شده است ؟چهار مرتبه

3- آیه انا لله و انا الیه راجعون در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 156

4- در کدام آیه مدت روز قیامت بیان شده است ؟ سوره معراج آیه 4

5- قرآن دارای چند آیه سجده دار است ؟پانزده آیه سجده دار

6- در کدام یک از آیات نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است ؟سوره احزاب آیه 7

7- در کدام آیه هشت صفت از صفات خداوند بیان شده است ؟ سوره حشر آیه 23

8- آیه ای که در سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت فرمودند چیست ؟ سوره کهف آیه 9

9- آیه مشهور نور در کدام سوره قرار دارد ؟ سوره نور آیه 35

10- آیه حجاب در کدام سوره است ؟ سوره نور آیه 31

11- آیه شهادت در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیه 18

12- آیه جاء الحق و زهق الباطل در کدام سوره است ؟ 229

13- آیه قصاص در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 178

14- آیه ای که به ولایت مشهور است در کدام سوره است ؟ سوره مائده آیه 55

15- کدام آیه معروف به قنوت است ؟سوره بقره آیه 201

16- آیه نصر من الله و فتح قریب در کدام سوره است ؟سوره صف آیه 13

17- کدام آیه به شق القمر معروف است ؟ سوره قمر آیه یک

18- آیه ای که پنج وقت نمازهای یومیه آمده در کدام سوره است ؟ سوره اسراء آیه 78

19- در کدام آیه مراحل وضو ذکر شده است ؟ سوره مائده آیه 6

20- آیه صلوات بر پیغمبر (ص) در کدام سوره است ؟ سوره احزاب آیه 56

21- آیه مباهله در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیه 61

22- آیه استرجاع کدام است ؟ آ یه انا لله و انا الیه راجعون

23- آیه استعاذه در کدام سوره است ؟سوره نحل آیه 98

24- نزول کدام آیه باعث تغییر قبله شد ؟ سوره بقره آیه 144

25- در کدام آیه راجع به توبه نصوح توضیح داده شده است ؟سوره تحریم آیه 8

26- در کدام آیه نام پنج خوردنی آورده شده است ؟سوره بقره آیه 61 – تره – پیاز – خیار – عدس – سیر .

27- دستور تخریب مسجد ضرار در کدام آیه سوره توبه آمده است ؟ سوره توبه آیه 107

28- آیه ملک در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیات 26 و 27

29- آیه نور علی نور در کدام سوره است ؟ سوره نور آیه 35

30- آیه الدین کدام است ؟ سوره بقره آیات 255 و 256 و 257

31- نزول کدام آیه باعث تغییر ذکر سجود شد ؟سوره اعلی – سبح اسم ربک الاعلی

32- کدام آیه به وام دادن معروف است ؟سوره بقره آیه 282

33- آیه سلام و تحیت در کدام سوره آمده است ؟ سوره نساء آیه 86

......................................................................................................................................

1- داستان معراج پیامبر(ص) در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره اسراء

2- نام کدام پیامبر در قرآن بیشتر از دیگر پیامبران ذکر شده است ؟ حضرت موسی – 136 مرتبه

3- کدام پیامبر به پیامبر بتشکن معروف بود بعد به آتش انداخته شد ولی سالم بیرون آمد ؟ حضرت ابراهیم

4- ماجرای ولادت حضرت عیسی (ع) در کدام سوره ها بیان شده است ؟سوره مریم

5- صفت کدام پیامبر ذبیح الله است ؟ حضرت اسمائیل

6- کدام پیامبر مردگان را زنده و نابینایان را شفا میداد ؟ حضرت عیسی

7- کدام پیامبر مدتی در شکم ماهی زندگی میکرد ؟ حضرت یونس

8- چه تعداد از سوره ها به نام پیامبران است ؟ سوره های محمد – ابراهیم – نوح – هود – یوسف – یونس .

9- پیامبری که قومش به لجاجت و بهانه گیری شهرت داشتند چه بود ؟ حضرت موسی

10- کدام پیامبر به سفر آسمانی رفتند ؟حضرت محمد (ص)

11- فرزندان کدام پیامبر به بنی اسراعیل معروفند ؟ فرزندان حضرت یعقوب

12- کدام پیامبر نجار بود و کشتی ساخت ؟ حضرت نوح

13- داستان حضرت سلیمان و بلقیس در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره سبا

14- کدام یک از پیامبران هنوز زنده است ؟حضرت عیسی

15- کدام یک از پیامبران لقب دوست خدا را داشت ؟ حضرت ابراهیم

16- کدام پیامبر به خاطر عفت و حجاب به شهادت رسید ؟ حضرت یحیی

17- چه تعداد از پیامبران نامشان در قرآن آمده است ؟ آدم – ادریس – نوح – هود – صالح – لوط – ابراهیم – موسی – اسمائیل - یعقوب - اسحاق – یوسف – ایوب – یونس – شعیب – هارون – داوود – سلیمان – الیاس – الیسع – ذوالکفل – عزیر –زکریا – یحیی – عیسی – محمد(ص) – علی نبینا و آله و علیهم السلام اجمعین

18- کدام پیامبر بدون پدر و مادر بدنیا آمد ؟حضرت آدم

19- در قرآن از چند پیامبر به عنوان اسوه حسنه نام برده شده است ؟حضرت ابراهیم – حضرت محمد (ص)

20- چه تعداد از پیامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذکر شده است ؟ پنج تن

21- کدام پیامبر اولین شخصی بود که به آسمان صعود کرد ؟ حضرت عیسی

22- نام رسول گرامی اسلام (ص) چند بار در قرآن آمده است ؟پنج بار – 4 بار با نام محمد – یک بار با نام احمد

23- کدام پیامبر در سن پیری صاحب فرزند شد ؟حضرت زکریا

24- کدام پیامبر عمویش کافر بود ؟ حضرت ابراهیم

25- کدام پیامبر آمدن یکی دیگر از پیامبران را بشارت داد ؟ حضرت عیسی

26- نام کدام پیامبر در قرآن کمتر ذکر شده است ؟ حضرت یونس 2 بار

27- کدام پیامبر مدتی شغلش چوپانی بود ؟ حضرت موسی

28- قرآن کریم از داستان کدام پیامبر به عنوان احسن القصص یاد کرده است ؟ حضرت یوسف

29- نام چند تا از جنگهای پیامبر اکرم (ص) در قرآن ذکر شده است ؟ احد . بدر . بنی النحلة . تبوک . حمراء الاسد . الخندق .فتح مکه . احزاب . بنی القریظه . بنی النظیر . الحدیبیه . بیعة الرضوان . حنین . ذات السلاسل .

30- کدام پیامبر بدون پدر بدنیا آمد ؟ حضرت عیسی

31- دو پیامبر در قرآن که تا آخر عمر ازدواج نکرده اند کدامند؟حضرت یحیی – حضرت عیسی

32- کدام پیامبر با حیوانات سخن میگفت و سخن آنها را میشنید ؟ حضرت سلیمان

33- کدام پیامبر را در کودکی برادرانش او را در چاه انداختند ؟ حضرت یوسف

34- کدام پیامبر بود که پسرش از فرمان او سرپیچی کرد و غرق شد ؟ حضرت نوح

35- کدام پیامبر برای عمویش استغفار کرد ؟حضرت ابراهیم

36- کدام پیامبر یکی از مردمان سرزمین خود را کشت ؟ حضرت موسی

37- کدام پیامبر به هم سخن با خدا ملقب بود ؟حضرت موسی

38- سوره هایی که به پیامبر اکرم (ص) منسوبند چیست ؟ سوره های طه – یس – مزمل – مدثر .

39- کدام پیامبر به شیخ الانبیا معروف است ؟ حضرت نوح

40- کدام پیامبر زره میبافت ؟ حضرت داوود

41- در زمان کدام پیامبر طبابت و علوم پزشکی رواج داشت ؟ حضرت عیسی

42- کدام پیامبر به ذوالنون معروف است ؟ حضرت یونس

43- حضرت هود بر کدام قوم مبعوث شده است ؟ قوم عاد

44- کدام پیامبر با هم نسبت برادری داشتند ؟ اسحاق . اسمائیل – موسی . هارون .

45- لقب کدام پیامبر حبیب الله است ؟حضرت محمد (ص)

46- کدام پیامبر به روح الله معروف است ؟ حضرت عیسی

47- پیامبرانی که با هم نسبت پدری داشتند را نام ببرید ؟ زکریا . یحیی – داوود . سلیمان – ابراهیم . اسحاق – یعقوب . یوسف – ابراهیم . اسمائیل -

48- کدام پیامبر به صفوة الله مشهور است ؟حضرت آدم

49- داستان خواب صد ساله حضرت عزیر در کدام سوره قرآن بیان شده است ؟ سوره بقره آیه 259

50- در زمان کدام پیامبر سحر و جادو رایج بود ؟ حضرت موسی

51- کدام پیامبر از گل پرنده ساخت ؟ حضرت عیسی

52- نام پیامبران اولوالعزم هر کدام چند بار در قرآن آمده است ؟ حضرت نوح 3 بار – حضرت ابراهیم 68 بار- حضرت موسی 136 بار –حضرت عیسی 33 بار –حضرت محمد (ص) 5 بار

53- داستان برخورد حضرت موسی با دختر حضرت شعیب در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره قصص آیه 25

54- کدام پیامبر در خواب دید که یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده میکنند ؟ حضرت یوسف

55- کدام پیامبر نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم را نوشت ؟ حضرت سلیمان

56- کدام پیامبر دوازده پسر داشت ؟ حضرت یعقوب

57- چند پیامبر را نام ببرید که همعصر بودند ؟ ابراهیم . لوط - یوسف . یعقوب - موسی . خضر .

58- کدام پیامبر تبردار بود ؟ حضرت ابراهیم

59- کدام پیامبر اولوالعزم داماد حضرت شعیب بود ؟حضرت موسی

60- کدام پیامبران که نامشان در قرآن آمده و با هم پسرخاله بودند ؟ حضرت عیسی و حضرت یحیی

61- پیامبر اکرم (ص) هنگام هجرت از مکه به مدینه در کدام غار پنهان شدند ؟ غار سبع

62- لقب حضرت یونس در قرآن چیست ؟ ذوالنون

63- پیامبر قوم سبا که بود ؟ حضرت داوود

64- کدام پیامبر بر قوم ثمود مبعوث شد ؟ حضرت صالح

65- کدام پیامبر نمونه صبر و شکیبایی است ؟ حضرت ایوب

66- داستان کدام پیامبر بیشتر از داستان دیگر پیامبران در قرآن بیان شده است ؟ حضرت موسی و فرعون

67- داستان شکستن بتها توسط حضرت ابراهیم در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره انبیا آیه 57

68- کتاب حضرت عیسی چه نام دارد ؟ انجیل

69- تورات کتاب کدام پیامبر است ؟ حضرت موسی

70- کتاب حضرت ابراهیم چه بود ؟ صحف

71- معجزات حضرت عیسی چه بود ؟ ساختن پرنده با گل . زنده کردن مرده ها . سخن گفتن در گهواره . شفا دادن بیماریهای لاعلاج .

72- زبور کتاب کدام پیامبر است ؟ حضرت داوود

73- پیامبرانی که بیش از یک زن داشتند را نام ببرید ؟ ابراهیم- محمد-نوح

74- کدام پیامبر اولوالعزم بود که زن نداشت ؟ حضرت عیسی

75- عمر کدام پیامبر بیشتر از همه پیامبران است ؟ حضرت عیسی

76- کدام پیامبر به خلیل الله معروف است ؟ حضرت ابراهیم

77- معجزه حضرت موسی چه بود ؟ ید بیضاء – اژدها شدن عصای موسی – شکافتن دریا توسط عصا -

78- نخستین پیامبر اولوالعزم چه نام داشت ؟حضرت نوح

79- اولین پیامبری که بر بنی اسرائیل مبعوث شد چه نام داشت ؟ حضرت موسی

80- معجزه حضرت محمد (ص) چه نام داشت ؟ قرآن

81- خداوند متعال به کدام پیامبر علم نجوم و حساب و هیات آموخت ؟ حضرت ادریس

82- کدام پیامبر جد اول رسول اکرم (ص) بود ؟ حضرت ابراهیم

83- کدام پیامبر نخستین کسی بود که خط نوشت و لباس دوخت ؟ حضرت ادریس

84- بشارت آمدن پیامبر (ص) توسط حضرت عیسی در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره صف

85- سرگذشت حضرت نوح در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره نوح

86- نام اصلی کدام پیامبر عبدالغفار است ؟ حضرت نوح

87- اول المومنین صفت کدام پیامبر است ؟ حضرت محمد (ص)

88- حضرت موسی در کدام کوه مناجات میکرد ؟ کوه طور سینا

89- نام کتاب حضرت عیسی انجیل چند بار در قرآن نام برده شده است ؟ 12 مرتبه

90- کدام پیامبر کفالت حضرت مریم را به عهده داشت ؟ حضرت زکریا

91- دو تن از پیامبرانی که به ساختن کعبه همت گماردند چه نام دارند ؟ حضرت ابراهیم و حضرت اسمائیل .

...................................................................................................................................

1- اولین آیه ای که نازل شد کدام بود ؟ آیه اول سوره علق

2- اولین آیه ای که در حرمت شراب نازل شد در کدام سوره بود ؟ سوره بقره آیه 129

3- اولین آیه ای که حضرت مهدی (عج) هنگام ظهورش تلاوت میفرمایند چیست ؟ سوره هود آیه 86

4- اولین سوره ای که نازل شد کدام است ؟ سوره علق

5- اولین آیه سجده دار در کدام سوره آمده است ؟ سوره اعراف آیه آخر

6- اولین سوره قرآن چه نام دارد ؟ سوره حمد

7- اولین کلمه ای که نازل شده چیست و در کدام سوره است ؟اقرا – سوره علق

8- اولین سوره ای که نازل شد مکی است یا مدنی است ؟ مکی

9- اولین سوره ای که سجده مستحبی دارد چه نام دارد ؟سوره اعراف

10- اولین سوره قرآن که سجده واجب دارد چه نام دارد ؟ سوره سجده

11- اولین سوره ای که ترجمه شد چه نام دارد ؟ سوره حمد

12- اولین سوره ای که با نام یکی از پیامبران الهی است چه نام دارد ؟ حضرت یونس

13- اولین سوره ای که پیامبر (ص) آن را در مکه اعلان نمود چه بود ؟ سوره سجده

14- اولین فرشته ای که نامش در قرآن آمده است چیست ؟ جبرئیل – سوره بقره آیه 97

15- اولین سوره ای که به نام یکی از پیامبران اولوالعزم آمده چه نام دارد ؟ سوره ابراهیم

16- اولین سوره قرآن کریم چند نام دارد ؟ سوره حمد ده نام دارد

17- اولین سوره ای که در مدینه نازل شده است چه نام دارد ؟ سوره مطففین

...........................................................................................................................................

1- آخرین آیه ای که بر پیامبر(ص) نازل شد کدام است ؟سوره مائده آیه 3 درباره خلافت وجانشینی حضرت علی (ع)

2- آخرین سوره در قرآن چه نام دارد ؟ سوره ناس

3- آخرین آیه ای که سجده واجب دارد در چه سوره ای است ؟ سوره علق

4- آخرین آیات قرآن در کجا بر پیامبر(ص) نازل شد ؟ در منطقه ای به نام غدیر خم

5- آخرین سوره ای که نازل شد چه نام دارد ؟سوره نصر

6- آخرین سوره چند کلمه . حرف . آیه دارد ؟ 79حرف – 200 کلمه – 6 آیه .

7- آخرین سوره ای که در مدینه برپیامبر(ص) نازل شد چه نام دارد ؟سوره نصر

8- آخرین سوره ای که سجده مستحبی دارد چه نام دارد ؟ سوره انشقاق آیه 21

9- آخرین سوره ای که یکجا نازل شده است چه نام دارد ؟ سوره روم

10- آخرین سوره قرآن مکی است یا مدنی است ؟ مکی

........................................................................................................................................

1- لفظ جلاله الله چند بار در قرآن آمده است ؟ 2707 مرتبه

2- کدام سوره در شأن حضرت فاطمه زهرا (س) نازل شده است ؟سوره کوثر

3- کدام زن بود که قصد فریب دادن یکی از پیامبران را داشت ؟ زلیخا

4- کدام سوره به معنای زنها است ؟ سوره نساء

5- دختر کدام پیامبر به عفت و حیا مشهور است ؟ دختر حضرت شعیب

6- دو زن نمونه در قرآن کدام است ؟ آسیه زن فرعون – ممریم مادر عیسی

7- کدام زن هیزم کش آتش جهنم است؟ زن ابولهب

8- دختر کدام پیامبر همسر یکی از پیامبران است ؟ دختر حضرت شعیب

9- نام کدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است ؟ حضرت مریم وحضرت عیسی

10- سوره ای که به معنای زن امتحان شده است را نام ببرید ؟ سوره ممتحنه

11- زنی که حاکم قومی بود و در زمان حضرت سلیمان میزیست که بود؟ بلقیس

12- کدام زن بدون شوهر فرزند بدنیا آورد ؟حضرت مریم

13- فرزند کدام زن در کودکی ودر گهواره سخن گفت ؟ حضرت مریم

14- دو زن که به زشتی از آنها در قرآن نام برده شده را نام ببرید ؟ زن لوط و زن نوح

15- کدام زن بود که فرزند خود را در آب توی صندوق به دستور خداوند رها کرد ؟ مادر حضرت موسی

16- نام کدام زن در قرآن 34مرتبه ذکر شده است ؟ حضرت مریم

17- کدام سوره قرآن سفارش شده زنها آن را بیشتر بخوانند ؟ سوره نور

18- کدام سوره قرآن به نام یک زن میباشد ؟ سوره مریم

19- کدام سوره درباره یک زن نمونه است و آن زن کیست ؟ سوره کوثر درباره حضرت زهرا (س)

20- کدام زن بدون پدر و مادر بدنیا آمد ؟ حضرت حوا

21- تنها زنی که نامش در قرآن آمده است چه نام دارد ؟ حضرت مریم

22- برای کدام دختر هنگامی که در محراب عبادت بود از جانب خداوند غذا آورده شد ؟ حضرت مریم

23- به مادر کدام پیامبر وحی شد ؟ مادر حضرت موسی

24- کدام زن در سن پیری صاحب فرزند شد ؟ ساره همسر حضرت ابراهیم

25- به کدام زن لقب طیبه داده شده است ؟ حضرت مریم

......................................................................................................................................

1- لقمان حکیم چند بار نامش در قرآن آمده است ؟ دو بار آمد ه

2- بت هایی که نامشان در قرآن آمده نام ببرید ؟ البعل – سواع – العجل –العزی – لات – منات – ود – یعوق – انصاب – یغوث .

3- ستمگرانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟ جالوت .هامان .سامری .نمرود . فرعون . قارون . ابولهب .

4- چه تعداد از سوره های قرآن به نام حیوانات است ؟5 سوره بقره . نحل . نمل . عنکبوت . فیل .

5- قبایلی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید؟ ثمود . یاجوج وماجوج . عاد . قریش .مدین . اصحاب الایکه . اصحاب الرس

6- نام جبرئیل چند بار در قرآن آمده است ؟ سه بار

7- فرعون در کجا به هلاکت رسید ؟ در دریا غرق شدند

8- کدام حیوان نمرود را به هلاکت رساند ؟پشه

9- نام ابلیس چند بار در قرآن آمده است ؟ 11 بار

10- پرندگانی که لشکریان ابرهه را به هلاکت رساندند چه نام داشتند ؟ ابابیل

11- فرشتگانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟ جبرئیل . ماروت و هاروت .میکال . مالک

12- کدام قسمت از زمین بود که فقط یکبار نور خورشید بر آن تابید ؟کف دریا بود که شکافته شد و فرعون غرق شد

13- پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان خدمت میکرد چه بود ؟هدهد

14- قارون که گنج معروفی داشت شوهر خواهر کدام پیامبر بود ؟حضرت موسی

15- اصحاب کهف چند سال در غار خواب بودند ؟ 309 سال

16- لشکریان ابرهه سوار بر کدام حیوان شدند و به جنگ خانه خدا آمدند ؟فیل

17- کافرانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟قارون . جالوت . آذر .

18- کدام حیوان همراه اصحاب کهف به غار رفت ؟ سگ

19- کدام قوم بیشترین نافرمانی نسبت به پیامبرانشان کردند ؟ قوم یهود

20- نام چه تعداد از چشمه های بهشتی در قرآن ذکر شده است ؟کافوریه . زنجبلیه . سلسبیل . کوثر . تسنیم .

21- رود هایی که در قرآن از آنها ذکر شده را نام ببرید ؟ رود نیل . فرات .

22- به کدام حیوان وحی شد ؟ زنبور سوره نحل آیه 68

23- نام هشت قوم در دو سطر قرآن بیان شده این دو سطر در کدام سوره است ؟سوره ق آیات 12 الی 14

24- ماجرای اولین قتل در روی زمین در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره مائده آیه 30

25- فرزند کافر حضرت نوح چه نام داشت ؟ کنعان

26- لقب کدام پیامبر اسرائیل است ؟حضرت یعقوب

......................................................................................................................................

1- قرآن کریم طی مدت چند سال بر پیامبر (ص) نازل شده است ؟ 23 سال

2- نخستین کسی که قرآن را اعراب گذاری کرد که بود ؟ اوالاسود دوئلی

3- چاپ قرآن برای نخستین بار در ایران در چه سالی انجام شد ؟1246 هجری قمری در دوره قاجاریه

4- قبل از خواندن قرآن از شر چه کسی باید به خدا پناه برد ؟ شیطان

5- زینت قرآن چیست ؟ صورت زیباست

6- اولین گرد آورنده قرآن چه کسی است ؟حضرت علی (ع)

7- کدام کتاب به اخ القرآن معروف است ؟نهج البلاغه

8- افضل ترین چیزها بعد از خداوند چیست ؟ قرآن

9- کدام یک از معصومین (ع) بود که خوشترین صدا در قرائت قرآن را داشت ؟امام سجاد (ع)

10- اولین کتاب تفسیر قرآن تألیف چه کسی بود ؟سعید بن جبیر

11- آن چیست که جاده قرآن است ؟ دهان

12- نخستین کسی که علم تجوید قرآن را به رشته تحریر درآورد که بود ؟ابو عبید قاسم بن سلام

13- بهار قرآن چیست ؟ماه مبارک رمضان

14- کدام کتاب به اخت القرآن معروف است ؟ صحیفه سجادیه

15- اولین و آخرین علمها در چیست ؟ قرآن

16- نخستین مفسر قرآن چه کسی بود ؟حضرت علی (ع)

17- آن چیست که نگاه کردن به آن عبادت است ؟ قرآن

18- اولین کسی که قرآن را نقطه گذاری کرد که بود ؟ابوالاسود دوئلی

19- آن چیست که سرمایه دین است ؟ قرآن کریم

20- چند تن از شاعران ایرانی که حافظ قرآن بودند را نام ببرید ؟رودکی . حافظ .ناصر خسرو .

21- اولین شخصی که در مکه علنی قرآن خواند که بود ؟ عبدالله بن مسعود

22- آن چیست که بهترین ذکرهاست ؟قرآن مجید

23- خداوند متعال توصیه فرمودند قرآن را بیشتر به چه سبک وصورت بخوانید ؟ترتیل

24- کدام کتابها ی آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شد ؟انجیل . تورات .زبور .صحف .قرآن کریم .

25- نخستین کسی که در زمان حضرت محمد (ص) یکی از سوره های قرآن را به فارسی ترجمه کرد که بود ؟سلمان فارسی

26- نام چند کتاب مقدس در قرآن آمده است ؟قرآن . انجیل . تورات . زبور . صحف ابراهیم و صحف موسی .

27- اولین کسی که در صدر اسلام قرآن نویسی کرد که بود ؟خالد بن ابی الهیاج

28- کدام عبادت که انجام و ترک آن حرام است ؟ نماز انسان مست

29- به چه کسانی قراء سبعه میگویند ؟عاصم بن ابی نجود کوفی . ابن کثیر مکی . ابو عمرو بفثری . نافع مدنی .حمزه کوفی .کسایی کوفی . ابن عامر .

30- وقف غفران چیست و چند مورد است ؟ پیامبر (ص) در بعضی از آیات خدا هنگام تلاوت وقف میکردند و برای بندگان طلب مغفرت میکردند از این رو به این وقفها وقف غفران میگویند . و 15 مورد است

31- اشخاصی که به گرد آوری قرآن در زمان پیامبر (ص) اقدام کردند چه نام دارند ؟ امام علی (ع) .معاذ بن جبل .زید بن ثابت . ابی بن کعب . ابو زید ثابتین . زید بن نعمان .

32- ابوالاسود دوئلی شاگرد کدام امام (ع) بود ؟حضرت علی (ع)

33- علائم وقف در قرآن توسط چه کسی وضع شد ؟ شیخ عبدالله سجاوندی

34- کتاب تفسیر المیزان تألیف چه کسی است ؟ علامه بزرگوار طباطبایی

35- کتاب تفسیر نور الثقلین تألیف چه کسی است ؟شیخ عبدالعلی بن جمعه

36- دعای پیش از خواندن قرآن توسط کدام معصوم نقل شده است ؟حضرت محمد (ص)

37- تفسیر مجمع البیان توسط چه کسی تفسیر و تألیف شد ؟ فضل بن حسن طبرسی

38- دعای ختم قرآن از کدام معصومین نقل شده است ؟ امام صادق (ع)

پایگاه شهید علی صیاد شیرازی روستای احمدی


برچسب‌ها: معماهای قرآن

[ جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ ] [ 0:12 ] [ نوراله شکری ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه